REGULAMIN

INTERNETOWEJ PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ B2B

www.Brandingshop.pl

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Słowniczek.
 3. Informacje techniczne
 4. Zagrożenia i odpowiedzialność
 5. Prawa autorskie
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Rejestracja konta klienta
 8. Towary i ceny
 9. Procedura i warunki składania Zapytania
 10. Procedura, warunki i realizacja Zamówienia
 11. Formy płatności
 12. Transport i dostawa towaru
 13. Reklamacje
 14. Odpowiedzialność Sprzedawcy i Klienta
 15. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady i warunki dokonywania zakupów przez Klientów będących Przedsiębiorcami za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej B2B dostępnej pod adresem www.Brandingshop.pl (dalej jako „Platforma B2B”), która jest prowadzona przez 3M PROJEKT Mariusz Mojsak, Mieczysław Legus Sp. j. z siedzibą przy: ul. Fabryczna 1, 15-950 Białystok, NIP 5421015071, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000089731, adres poczty elektronicznej biuro@3mprojekt.com.pl, telefon 856642230

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy B2B każdy użytkownik Platformy B2B powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Platformy B2B oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

II. Słowniczek

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

   1. ADRES ELEKTRONICZNY – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

   2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

   3. FORMULARZ ZAPYTANIA – formularz służący do złożenia zapytania w celu przygotowania Klientowi Oferty Indywidualnej, zawierający ilość zamawianych towarów, dane klienta i dane dotyczące dostawy zamawianego towaru,

   4. KONTO KLIENTA – indywidualny panel klienta na Platformie B2B umożliwiający m.in. zapytanie Sprzedawcy o ofertę, ustalenie warunków zamówienia, złożenie zamówienia, sprawdzenie statusu realizacji zamówienia czy pobranie elektronicznej wersji faktury VAT,

   5. OFERTA INDYWIDUALNA – indywidualnie przygotowania oferta handlowa na podstawie informacji przekazanych przez Klienta poprzez Formularz Zapytania,

   6. PLATFORMA B2B – internetowa platforma sprzedażowa B2B prowadzona przez Sprzedawcę pod będącym jego własnością adresem internetowym: http://www.Brandingshop.pl, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną,

   7. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

   8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Platformy B2B,

   9. SPAM – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody Sprzedawcy innym klientom,

   10. SPRZEDAWCA – 3M PROJEKT Mariusz Mojsak, Mieczysław Legus Sp. j. z siedzibą przy: ul. Fabryczna 1, 15-950 Białystok, NIP 5421015071, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000089731, adres poczty elektronicznej biuro@3mprojekt.com.pl, telefon 856642230

   11. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243),

   12. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

   13. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystywaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,

   14. TOWAR – dostępne na Platformie B2B produkty, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

   15. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy B2B,

   16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Internetu,

   17. ZAMÓWIENIE – dyspozycja zakupu towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej

III. Informacje techniczne

1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiające wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików „cookies” Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).

2. Sprzedawca uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Platformy B2B lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Platformy B2B bez podania przyczyn.

IV. Zagrożenia i odpowiedzialność

1. Sprzedawca wskazuje, ze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się zagrożeniami typowymi dla środowiska internetu, takimi jak:

a) spam,

b) wirusy,

c) konie trojańskie,

d) ataki hakerskie.

2. Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez:

a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich,

b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

3. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za:

a) jakiekolwiek szkody użytkownika Platformy B2B spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,

b) treści reklam umieszczanych w ramach Platformy B2B,

c) spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu,

d) przerwy w funkcjonowaniu Platformy B2B zaistniałe z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani tez z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;

e) szkody spowodowane przez działalnie użytkownika Platformy B2B niezgodne z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Platformy B2B;

f) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników Platformy B2B danych i informacji zawartych w Platformie B2B.

4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania na stronie internetowej Platformy B2B treści o charakterze bezprawnym tj. m.in. naruszających dobra osobiste innych osób, o charakterze erotycznym lub pornograficznym, propagujących przemoc.

V. Prawa autorskie

1. Platforma B2B jest własnością Sprzedawcy. Zawarte na Platformie B2B materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.)

2. Platforma B2B, jak też jej poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2.

3. Przystępując do korzystania z Platformy B2B, użytkownik Platformy B2B ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wynik takiego zachowania , również wobec osób trzecich.

4. Wszystkie użyte na stronie internetowej Platformy B2B znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

5. Wszystkie wykonane przez Sprzedawcę w ramach realizacji Zamówienia projekty i pliki przetworzone do druku stanowią własność Sprzedawcy, podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.) i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca jako administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

3. Administrator nie będzie udostępniał, ani sprzedawał danych osobowych Klientów, innym firmom lub osobom. Administrator nie będzie udostępniał również baz danych zawierających adresy e-mail klientów.

4. Wypełnienie przez klienta Formularza rejestracji równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji.

5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Platformy B2B. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. nr 133, poz. 883, ze zm.);

c) rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służąc do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024);

d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ich usunięcia.

VII. Rejestracja Konta Klienta

1. W celu utworzenia Konta Klienta użytkownik Platformy B2B powinien kliknąć w link Zarejestruj się , a następnie wypełnić Formularz rejestracji. Poprzez Konto Klienta użytkownik może m.in. złożyć Sprzedawcy zapytanie o ofertę, ustalić warunki zamówienia, złożyć zamówienie, sprawdzić status realizacji zamówienia czy pobrać elektroniczną wersję faktury VAT.

2. Klient powinien wypełnić wszystkie pola Formularza rejestracji oznaczone jako pola konieczne do utworzenia Konta Klienta.

3. Po pozytywnej weryfikacji danych wpisanych w Formularzu rejestracji, użytkownik Platformy B2B otrzymuje Konto Klienta, a jednocześnie zostanie wysłany na adres mailowy użytkownika (wskazany w Formularzu rejestracji) indywidualny login i hasło do Konta Klienta.

4. Klient jest zobowiązany do zachowania wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępnienia hasła do Konta Klienta osobom trzecim.

VIII. Towary i ceny

1. Witryna Platformy B2B przedstawia jedynie podstawową listę towarów wraz z precyzującymi je atrybutami. Lista towarów nie uwzględnia towarów i rozwiązań przygotowywanych na podstawie indywidualnych oczekiwań Klienta.

2. Ujawnione na Platformie B2B ceny towarów są cenami orientacyjnymi i odnoszą się wyłącznie do towaru w określonej specyfikacji technologicznej, surowcowej i nakładowej .

3. Oferowane na Platformie B2B towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Wskazana w Ofercie indywidualnej cena netto towaru stanowiącego przedmiot zapytania Klienta nie obejmuje kosztów wykonania projektów na życzenie Klienta, kosztów przesyłki, kosztów wydruków próbnych na życzenie Klienta.

IX. Procedura i warunki składania Zapytania

1. Zapytania mogą składać wyłącznie użytkownicy Platformy B2B posiadający Konto Klienta.

2. W celu otrzymania Oferty Indywidualnej Klient powinien wypełnić Formularz Zapytania Klient powinien wypełnić Formularz Zapytania w sposób umożliwiający Sprzedawcy pełną identyfikację towaru, zamawianej ilości oraz warunków dostawy.

3. Oferta indywidualna wskazuje:

a) cenę netto towaru stanowiącego przedmiot zapytania,

b) koszt dostawy,

c) termin realizacji,

d) formę i warunki zapłaty,

e) termin ważności Oferty

4. Termin ważności Oferty Indywidualnej zostanie ujawniony na Koncie Klienta.

X . Procedura, warunki i realizacja Zamówienia

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Oferty Indywidualnej Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamów” dostępnego na koncie Klienta w zakładce Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Klient poprzez Konto Klienta otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia.

2. Klient jest zobowiązany do przekazania Sprzedawcy wszelkich danych i materiałów niezbędnych do realizacji Zamówienia w sposób i w formie określonej przez Sprzedającego W przypadku nie przekazania danych i materiałów niezbędnych do realizacji Zamówienia w odpowiedniej formie i we właściwy sposób, w sytuacji przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sprzedawca będzie upoważniony do obciążenia Klienta kosztami dostosowania otrzymanych danych i materiałów do formy umożliwiającej realizację Zamówienia.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zweryfikowanie czy przekazane materiały i dane, o których mowa w ust. 2 nie naruszają praw osób trzecich.

4. W terminie 3 dni od otrzymania przez Sprzedawcę danych i materiałów o których mowa w ust. 2 Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez Konto Klienta lub wiadomość email o przyjęcia lub odrzucenia Zamówienia. Sprzedawca ma prawo do odrzucenia Zamówienia bez podania przyczyny. Odrzucenie Zamówienia nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta.

5. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia złożenia zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

8. Termin realizacji Zamówienia zostanie ujawniony w Ofercie Indywidualnej. Termin realizacji Zamówienia liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

9. Klient w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia, w tym ma obowiązek weryfikacji wydruków próbnych w celu znalezienia ewentualnych błędów czy niezgodności. Sprzedawca nie odpowiada za błędy przeoczone przez Klienta.

10. Wszelkie zmiany w Zamówieniu w trakcie realizacji Zamówienia wymagają potwierdzenia stron umowy w drodze pisemnej.

XI. Formy płatności

1. Sprzedawca może żądać przedpłaty całości lub części wartości Zamówienia przed jego przyjęciem do realizacji lub przed jego dostawą jak również może ograniczyć sposób dokonania płatności zapłaty za towar.

2. Sprzedawca dopuszcza następujące formy dokonania zapłaty za towar:

a) gotówką przy odbiorze osobistym z magazynu Sprzedawcy,

b) przelewem bankowym w terminie indywidualnie uzgodnionym z Klientem,

c) za pobraniem przesyłką kurierską.

XII. Transport i dostawa towaru

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Towaru:

 1. za pośrednictwem wybranej przez siebie firmy kurierskiej: przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa,

 2. poprzez odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy po uprzednim ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.

 1. Dostawa przesyłki następuje na adres Klienta wskazany w Ofercie Indywidualnej.

 2. Usługa dostawy towaru nie obejmuje jego rozładunku.

 3. Przed odebraniem paczki od kuriera Klient winien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub zabezpieczeń naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia należy sporządzić w obecności kuriera protokół szkodowy. W takim przypadku można też odmówić przyjęcia przesyłki.

 4. Potwierdzeniem odbioru zamówionego przez Klienta towaru jest podpis Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru w jego imieniu na fakturze VAT, lub dowód przekazania towaru firmie kurierskiej.

XIII. Reklamacje

 1. Klient przed dokonaniem odbioru towaru winien sprawdzić stan dostarczanej mu przesyłki w obecności osoby, która ją dostarczyła. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności osobie dostarczającej przesyłkę. Osoba dostarczająca przesyłkę ma obowiązek przyjąć zgłoszone reklamacje i dokonać spisania protokołu szkodowego opisującego stan przesyłki w momencie dostawy wraz z jej widocznymi uszkodzeniami. Klient może odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.

 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru po odbiorze przesyłki uprawnienie do złożenia reklamacji przysługuje Klientowi w terminie 1 (roku) od daty doręczenia towaru, o ile w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady towaru zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie.

 3. Nie dostarczenie Klientowi części zamówionego towaru nie upoważnia do reklamowania całego przedmiotu zamówienia.

 4. Reklamacji nie podlega towar:

a) umyślnie uszkodzony,

b) bez dowodu zakupu w postaci kopii faktury VAT.

5. W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy na adres: 3m projekt Sp.j. ul. Fabryczna 1; 15-950 Białystok :

a) towar, którego zgodność z umową jest przez Klienta kwestionowana,

b) dowód zakupu w postaci kopii faktury VAT,

c) informację pisemną o okolicznościach uzasadniających reklamację,

d) wskazanie roszczenia Klienta.

6. Platforma B2B poinformuje Klienta o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji.

7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona na swój koszt wymiany albo naprawy towaru. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów poinformuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do żądania obniżenia ceny towaru i zwrotu części ceny towaru lub zwrotu pełnej ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

8. Z uwagi na właściwości towarów i sposób prezentacji zdjęć i grafik, różnice w wyglądzie pomiędzy wizualizacjami towarów prezentowanymi za pośrednictwem platformy B2B, a towarem dostarczonym Klientowi nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

9. W przypadku wskazania przez Klienta wzorca koloru jakim jest cromalin lub inny rzetelny wydruk (proof cyfrowy ze skalibrowanej drukarki cyfrowej), reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia kolorystyczne wykonanego towaru w stosunku do przekazanego wzorca koloru.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności kolorów będą rozpatrywane na podstawie wzorca koloru przekazanego Sprzedawcy przez Klienta.

11. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.

XIV. Odpowiedzialność Sprzedawcy i Klienta

1. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości szkody rzeczywistej.

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem przez Sprzedawcę materiałów, danych powierzonych mu przez Klienta w celu realizacji zamówienia.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do wykorzystywania przedmiotu zamówień zrealizowanych na rzecz Klienta w materiałach informacyjnych i reklamowych Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Platformą B2B, a Klientem zostają poddane właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu z siedzibą w Białymstoku.